வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Sunday, September 7, 2014

மாற்றுப்பாதை

மலைபாதை எப்போதும் அழகே
மாற்றுப்பாதைக்கு மனம் ஏங்க
இடையில் மெல்ல ஊர்ந்து
குறுக்கு வழி நகர்ந்தால்
காடு கருப்புநிற காடு
மூச்சுமுட்ட கண்கள் மூடி
மடலின் பின்னே இளைப்பறி
சமவெளியில் தடம் பதித்து
மெல்ல கடந்த இதழ்கள்
இதழ்களில் சிக்கி தவித்து
இடம் பெயராமல் அங்கே நின்றது.

Saturday, September 6, 2014

பம்பர பெண்கள்

அழகு அழகாய் பம்பரம் 
இறுக்கி சுற்றி சுற்றி வந்தது 
சாட்டை.

சுழற்றி விட்டதில் 
சுற்றி தலைகுனிந்து விழுந்தது 
பம்பரம்.

பம்பரம் பார்த்து சிரித்து
கேலி பழி சொன்னது
வேடிக்கை பார்த்த
கூட்டம்.

கலர் கலராய் வேறு பம்பரம்
சுற்றி சுழற்றி விட்டது
அதே சாட்டை.

அடுத்த அடுத்த பம்பரம்
வேறு வேறாய் பழி கேலி
பம்பரத்தின் மீது.

கேலி பழி பாதிப்பதில்லை எப்போதும்
சாட்டைகளை
ஆண்களை போல்.