வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Tuesday, April 7, 2015

நீரும் வேரும்

வேறு வேறு
நீரும் வேரும்
தூரமாய் நீ
நீர் தேடும் வேராய் நான்.