வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Sunday, September 7, 2014

மாற்றுப்பாதை

மலைபாதை எப்போதும் அழகே
மாற்றுப்பாதைக்கு மனம் ஏங்க
இடையில் மெல்ல ஊர்ந்து
குறுக்கு வழி நகர்ந்தால்
காடு கருப்புநிற காடு
மூச்சுமுட்ட கண்கள் மூடி
மடலின் பின்னே இளைப்பறி
சமவெளியில் தடம் பதித்து
மெல்ல கடந்த இதழ்கள்
இதழ்களில் சிக்கி தவித்து
இடம் பெயராமல் அங்கே நின்றது.

No comments:

Post a Comment