வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Monday, February 7, 2011

உலகமயம்


தீண்ட தீண்டி
தழுவ தழுவி
அவிழ்ந்து அவிழ்த்து
இறுக இறுகி
உருக உருகி
மேலும் கீழா
ஆட ஆடி
கிறங்க கிறங்கி
அடங்க அடங்கி
ஊர்ந்து ஊர்ந்து
உயிர் உடலாகி
கொடி கொடியாய்
தொடர் தொடராய்
காலம் காலமாய்
கிளைவிரித்து விரிந்து
அடர்ந்த பெரும்காடாய்
நாடு நாடாய்
இடைவெளி இல்லாது
பரந்து பரவிகிடக்கு.

7 comments: