வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Friday, November 25, 2016

கணினிப்பொறியாளன்

நான்குக்கு நான்கு சிறு பகுதி
பளபளக்கும் மேசை
சுழலும் இருக்கை சுற்றி தடுப்பு
நடுநயமாக அவன்
ஒளிரும்திரை உலகம்
காணும் உலகம் கணினிக்குள்
கவலையில்லை உலகு குறித்து
கவலையில்லை உலகுக்கும்
கணினிப்பொறியாளன் குறித்து.

#என்அடிச்சுவடு

No comments:

Post a Comment