வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Friday, November 25, 2016

மகன்வகுத்து பேரன்

ஊருலயே பெரிய சாவு
தெருவ அடைச்சு கொட்டக

மல்லப்பர கொட்டுக்காரன்
அல்லிநகர ஆட்டக்காரன்

ஏழெட்டு மையில் தொலவுஊர்
சொந்தமெல்ல வந்திருச்சு
எலவு மரக்கா சேலயோட

உள்ளுரு கொட்டுக்காரன் ஊர்வலமா
கூட்டிவாரான் வெளியூருகாரங்கள

எலவு மரக்கா தானியம் கொட்ட
தனித்தனியா சாக்குப்பை

செய்மொற சேல தொங்கப்பொட
ஒவ்வொரு மருமகளும் அவ அவளுக்கு
தனியா தனியா கொடிக்கயிறு

கெழவிய குளுப்பாட்டிக்கட்ட
வெள்ளாவியில வெகவச்ச சேல

எள்ளுப்போட  எடமில்ல
திரும்புற பக்கமெல்ல சனங்க

ஊரே கூடிக்கூடி குசுகுசுன்னு பேசுது
கட்டிஅத்துவிட்ட மகன்வகுத்து பேரன்
நீர்மால எடுக்க எப்ப வருவான்னு

#என்அடிச்சுவடு

No comments:

Post a Comment