வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Friday, November 25, 2016

ஆயிரம்

மாசக்கடைசியில் பலமுறை
மன்றாடி இருக்கிறேன்.
அன்பளிப்பாக வந்தது
அப்பா தந்தது
தோழி ஞாபகம்
குலசாமி உண்டியல்
ஆயிரம் காரணம் சொல்வாள்.
மதிப்பு மாறாமல்
திருப்பி தருவதாய்ச் சொன்னாலும்
அது வேற இது வேற என்பாள்.
இன்று அத்தனையும்
மாற்றச் சொல்லி
மன்றாடிக் கேட்கிறாள்.

No comments:

Post a Comment