வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Friday, November 25, 2016

உன் பார்வை களிம்பு

தீராத வலி
சிறிதும் பெரிதும்மாய் அடிகள்
...
நிற்காத ரத்தம்
இங்கும் அங்குமாய் கிறல்கள்
...
நீங்காத துக்கம்
ஈடு செய்யா இழப்புகள்
...
ஆறி போயின அத்தனையும்
உன் பார்வை களிம்பு
...

#என்அடிச்சுவடு

No comments:

Post a Comment