வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Friday, November 25, 2016

சூதானமா இருக்கனும்

பள்ளிக்கூடம் அனுப்பயிலும்
காலேஸுக்கு கெளம்பையிலும்
வேலையில சேரயிலும்
காதல் கல்யாணத்திலும்
வெளிநாடு போகையிலும்
சூதானமா இருக்கனும்பா
சொல்லும் எங்காத்தா
வெவ்வேற அர்த்தங்களுடன்.

#என்அடிச்சுவடு

No comments:

Post a Comment