வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Friday, November 25, 2016

செல்லாக்காசு

ஆசை ஆசையாய்
ஆயிரங்கள் இருந்தது
உன்னிடம் பரிமாற
என்னிடம்.
ஓர் இரவு
ஓர் வார்த்தை
செல்லாக்காசாக
இன்று நான்.

No comments:

Post a Comment