வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Friday, November 25, 2016

வழித்துணை

ஒற்றையாய் பயணம்
ஓர் சந்திப்பில்
பார்த்துக் கொண்டோம்
பழகி பயணப்பட்டோம்
உடன்படிக்கை இல்லை
கை கொடுத்தாய்
கை தட்டினாய்
ஆச்சரியங்கள் அள்ளிதந்தாய்
விருப்பங்கள் வேறு வேறாயின
திருப்பத்தின் முடிவில்
பாதை பிரிந்தது வேறு வேறாய்
பயணம் மட்டும் தொடருது
முடிவில் பார்த்துக் கொள்வோமா?
நிச்சயம் நினைத்துக் கொள்வோம்.

#என்அடிச்சுவடு

பால் வேறுபாடு இல்லாமல் இருவருக்கும் பொருந்தும்படி எழுதியது. இன்று இது கமல் கௌதமியின் பிரிவை ஞாபகப்படுத்தினாலும். பின்னர் பிரிந்த நட்பு, காதல், உறவு குறித்து இருக்க வேண்டும் என்று பாடுபொருள் உட்பொருளாக எழுதியது.

No comments:

Post a Comment