வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Friday, November 25, 2016

மரணம்

வலிகள் நிறைந்ததல்ல
மரணம்
மற்றவர்களின் மனங்களில்
மரித்தவனுக்கு.

#என்அடிச்சுவடு

No comments:

Post a Comment