வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Friday, November 25, 2016

இருந்தா நல்லா இருக்கும்

எதிர்பார்பில்லா அன்பு
காமமில்லா காதல்
சத்தமில்லா முத்தம்
முரணில்லா திருமணம்
உடன்படிக்கையில்லா உறவு
அளவுக்கதிகமில்லா செல்வம்
சண்டையில்லா சமாதனம்
கேள்வில்லா அமைதி
இல்லை என்றில்லை
இருந்தா நல்லா இருக்கும்.

#என்அடிச்சுவடு

No comments:

Post a Comment