வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Friday, November 25, 2016

சொல்லாத சொல்

சொல்லிய சொல்லினும்
சொல்லாத சொல்லே
அடைந்து கிடக்குது
அடர்ந்த அர்த்தங்களாய்
என்றும் எனக்கு மட்டுமாய்
ஆழ்மனதின் அடியில்.

#என்அடிச்சுவடு

No comments:

Post a Comment