வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Friday, November 25, 2016

கலையாத நினைவுகள்

உடுத்தும் போது எல்லாம்
கலைந்ததே வந்து போகுது

எத்தனை முறை கலைந்தாலும்
மறுமுறை கலைய தோணுது

மறைத்து மறைந்த எல்லாம்
கலைந்து காண காத்திருக்குது

#என்அடிச்சுவடு

No comments:

Post a Comment