வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Sunday, September 25, 2016

ஆண்மனம்

அம்மா எனில்
வைராக்கியகாரி.
மகள் எனில்
கெட்டிக்காரி.
அக்கா எனில்
வீம்புக்காரி.
மனைவி எனில்
திமிருக்காரி.
பிடிவாதம் செயல் ஒன்றே
வெவ்வேறாய் அர்த்தம் கொள்ளுது
ஆண்மனம் !!!

#என்அடிச்சுவடு

No comments:

Post a Comment