வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Sunday, September 25, 2016

வாதாடிய வக்கில் பாவம்

ஒளி மலரா சேர்க்கை
செயற்கையா மலர்ந்த விவாதம்
சாட்சி வைக்கா சமாதானம்
சாட்சி வைத்து சண்டை
சண்டை சொல்ல சாட்சி
சாட்சி சொன்ன பொய்
சாட்சி சொல்லா உண்மை
உண்மையில் உள்ள பொய்
பொய்யில் உள்ள உண்மை
உனக்கும் எனக்கும் தெரியும்
வாதாடிய வக்கில் பாவம்.

#என்அடிச்சுவடு

No comments:

Post a Comment