வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Thursday, September 29, 2016

இல்லாமல் இல்லை

சோகம் சொல்லில் இல்லை
சொல்வதில் உண்டு.
கவலை கோபத்தில் இல்லை
கொள்வதில் உண்டு.
போதம் அம்பில் இல்லை
பாய்வதில் உண்டு.

#என்அடிச்சுவடு

No comments:

Post a Comment