வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Tuesday, September 20, 2016

ஆள்வவன் நினைத்தால்

தலைப்பை கட்டம்கட்டி பெட்டியாக்க
மற்றோர் தலைப்பு
உருவாக்கம் செய்யப்படுகிறது.
***
பெரிதை சிறிதாக்கி புறந்தள்ள
மற்றோர் சிறிது
மடைமாற்றி பெரிதாக்கப்படுகிறது.
***
சம்பவம் மறைக்க மறக்க
மற்றோர் சம்பவம்
தற்செயல்போல் நிகழ்த்தப்படுகிறது.
***
மணியோசை முன் எழுப்பி
மற்றோர் யானை
பின் ஒழிக்கப்படுகிறது.
***
எளியவனை பலிகடா ஆக்கி
மற்றோர் வலியவன்
படையலில் படைக்கப்படுகிறது.
***
பசித்தவனுக்கு பந்தி போட்டு
மற்றோர் பூசனிக்காய்
சோற்றுக்குள் பரிமாறப்படுகிறது.
***
சாத்தியமே சத்தியமாய் சாத்தியமே
அத்துணையும் சாத்தியமே
ஆள்வவன் நினைத்தால்.
***

#என்அடிச்சுவடு

No comments:

Post a Comment