வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Wednesday, September 14, 2016

முருங்கை

கொல்லை முருங்கைக்கு
கொள்ளை என்ன வந்தது
காய்ப்பதை நிறுத்தி கொண்டது
ஊரில் அவன் இல்லாதபோது

No comments:

Post a Comment