வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Friday, September 9, 2016

கார்ப்பேரெட் காடு

புழுக்கம் தாளவில்லை 
தாகம் தீரவில்லை 
எங்கும் கானல்நீர்
மூச்சு முட்டுகிறது
விழி பிதுங்கிறது 
நரிகள் நிறைந்த காடு 
எங்கும் கார்ப்பேரெட் காடு
திக்கு தெரியவில்லை 
திரும்ப வழி புரியவில்லை 

No comments:

Post a Comment