வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Friday, September 9, 2016

இதழாள்

வாசித்ததில் 
நேசித்தது
இசைந்து 
அவள் தந்த
இதழ்கள்.

No comments:

Post a Comment