வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Sunday, September 25, 2016

ஒருநாளும் போகலை

ஊத்துன மஞ்சத்தண்ணி
தேய்ச்ச ஒட்டுபுல்லு
அடுத்தநா போயிருச்சு
உசுரோட ஒட்டுனநெனப்பு
ஒருநாளும் போகலையே.

#என்அடிச்சுவடு

No comments:

Post a Comment