வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Wednesday, September 14, 2016

மன வாசனை

நித்தம் சந்திக்கும் காபிஷாப்
அதே மூலையோர மேசை 
எதிரெதிராய் அவனும் அவளும் 
இரண்டு பக்கமும் மௌனம்
பரிசுகள் இடம்மாறின உணர்வுகளற்று
கடிதங்கள் ஒன்றொன்றாய் கிழித்தான்
வாழ்த்துஅட்டை பார்க்காமல் அழித்தாள் 
கைகுலுக்காமல் விடைபெற்று 
வீதியில் இறங்கி நடந்தனர்.
எதிர்பாராத மழை எங்கிருந்தோவர 
இருவர் மனதிலும் சந்திப்புகளின்
வாசனை.

No comments:

Post a Comment