வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Tuesday, September 20, 2016

அப்பா பிள்ளை

விதை உனது
விருச்சம் எனது
***
வேர் உனது
விழுது எனது
***
உழைப்பு உனது
உயர்வு எனது
***
கனவு உனது
நிகழ்வு எனது
***
இலக்கு உனது
வெற்றி எனது
***
பாதை உனது
பயணம் எனது
***

#என்அடிச்சுவடு

No comments:

Post a Comment