வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Sunday, September 25, 2016

வலி

வார்த்தை கிடைக்காமல்
................................
வரிகளுக்குள் இடம்
.........................
விட்டு நிரப்புகிறேன்
.........................
வாசிக்கும் உன்னை
..........................
வந்து அடையும்  என்
..........................
வலி என்று.

#என்அடிச்சுவடு

No comments:

Post a Comment