வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Sunday, September 25, 2016

நித்தம் வேண்டும் நீ

மௌனமாய் ஓர் யுத்தம்
யுத்தத்தில் உன் சத்தம்
சத்தமில்லா உன் மௌனம்
மறுபடியும்
மௌனமாய் ஓர் யுத்தம்
...   ...   ...   ...   ...   ...
யுத்தமோ? மௌனமோ?
நித்தம் வேண்டும் நீ.

#என்அடிச்சுவடு

No comments:

Post a Comment