வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Thursday, September 29, 2016

முடிந்தும் முடியாத

மறைந்த சூரியன்
மனசுக்குள் வெளிச்சம்.

கடந்த ரயில்
காதுக்குள் தடக் தடக்.

நின்ற மழை
நிற்காத தூறல்.

முடிந்த காட்சி
முடியாத பிம்பம்.

விலகிய சொந்தம்
விலகாத உறவுமுறை.

பிரிந்த நண்பன்
பிரியாத நட்பு.

முறிந்த காதல்
முறியாத சோகம்.

#என்அடிச்சுவடு

No comments:

Post a Comment