வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Thursday, September 29, 2016

கோலமகள்

கனவில் புள்ளிவைத்து
நினைவில் கோலமிட்டு
நிசத்தில் கலைந்தாள்
அவள்.

#அடிச்சுவடு

No comments:

Post a Comment