வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Friday, September 9, 2016

மூக்குத்தி

கண்ணே காணமுடியவில்லை 
மை இருட்டு
முகத்தை கொஞ்சம் திருப்பு 
மூக்குத்தி வெளிச்சத்தில் 
முன்னேறி வருகிறேன் 
முத்தம் ஒன்னு தர.

No comments:

Post a Comment