வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Friday, September 9, 2016

கண்டு கொன்றார்

அவன் அவளை
கண்டு கொண்டான்
அவள் அவனை
கண்டு கொண்டாள்
அப்பா அவர்களை
கண்டு கொன்றார்

No comments:

Post a Comment