வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Sunday, September 25, 2016

கரிசல்காட்டு மக்கள்

தடித்த தேகம்
காய்த்த தோல்
கருத்த நிறம்
கண்டிய கைகள்
காய்த்த விரல்கள்
முறுக்கு மீசை
முரட்டு பார்வை
அன்பு பாசம்
விருப்பு வெறுப்பு
பக்தி பரவசம்
கோபம் தாபம்
எல்லா உணர்வையும்
ஆக்ரோசமாக மட்டும்தான்
காட்ட தெரியும்
கரிசல்காட்டு வெள்ளேந்திக்கு

#என்அடிச்சுவடு

No comments:

Post a Comment