வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Monday, September 12, 2016

காத்திருப்பு

இது என்கடைசி மூச்சு 
சக்தியெல்லாம் ஒன்றுதிரட்டி  
உயிரையை  சில வினாடி நிறுத்தி 
கண்களால் தேடினேன் 
வெளிநாடு போன மகன் 
இன்னும் வந்து சேரவில்லை. 
இறந்து இரண்டு நாள் ஆகிறது 
காத்திருக்கிறேன் அவனுக்காக 
காடுக்காவது  வருவான் என்று.

No comments:

Post a Comment