வாசகர் வட்டம்

வணக்கம். இங்கு பயணபட்டதற்கு நன்றி. உங்கள் சுவடை பதித்துவிட்டுச் செல்லவும்.

Sunday, September 25, 2016

சத்தமும்.... முத்தமும்...

காதலாய் முத்தமிட்டேன்
கோபமாய் சத்தமிட்டாள்
காதலியாய் அன்று.

கோபமாய் சத்தமிட்டேன்
காதலாய் முத்தமிட்டாள்
மனைவியாய் இன்று.

#என்அடிச்சுவடு

No comments:

Post a Comment